Predsednikov turnir GKGM 2019

sobota, 15. 6. 2019