Predsednikov turnir GKGM 2017

sobota, 27. 5. 2017, 9.00