Predsednikov turnir GKGM 2020

sobota, 16. 5. 2020