Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri

Statut

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ur. list 61/2006) je zbor članov dne 5. 6. 2007 sprejel sklep o spremembi statuta Golf klub Grad Mokrice in v skladu s tem sprejel naslednji

STATUT GOLF KLUBA GRAD MOKRICE

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je GOLF KLUB GRAD MOKRICE (v nadaljnjem besedilu GKGM). Sedež društva je Rajec 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem

2. člen

GKGM je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združevanje aktivnih in rekreativnih igralcev golfa, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo z namenom popularizacije rekreativnega in tekmovalnega igranja golfa.

3. člen

GKGM je pravna oseba zasebnega prava s sedežem Rajec 4. Polno ime kluba je Golf klub Grad Mokrice (ime za tujino je Golf Club Castle Mokrice). Klub navzven zastopa predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu član upravnega odbora.

4. člen

GKGM ima svoj žig, ki je okrogle oblike, kjer ob robu piše z velikimi tiskanimi črkami GRAD MOKRICE GOLF KLUB z mokriškim grbom v sredini (na rdeči podlagi je simbol črnega vrana s prestreljenim vratom).

5. člen

GKGM je član Golf zveze Slovenije.
GKGM sodeluje s sorodnimi klubi v Republiki Sloveniji in v tujini.

6. člen

GKGM obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost s tem da:

 • pošilja vabila in zapisnike vsem članom,
 • so seje organov GKGM javne in se nanje vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za dajanje informacij in za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik oz. sekretar GKGM.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

7. člen

Namen društva je združevati interese članov društva in zastopati njihove interese pri pridobivanju ugodnosti povezanih s rekreativnim in tekmovalnim igranjem golfa. Prav tako je namen društva, da deluje v smeri razvijanja in popularizacije golfa kot rekreativne in tekmovalne športne aktivnosti. Društvo se trudi zagotoviti pogoje in strokovno pomoč pri uresničevanju športnih in rekreativnih interesov vsem svojim članom.

DEJAVNOST DRUŠTVA

8. člen

 • društvo skrbi za vodenje evidence o svojih članih
 • društvo skrbi za rekreativne in tekmovalne vsebine prilagojene interesom svojih članov
 • društvo skrbi za pridobivanje ugodnosti za svoje člane in sicer v vseh oblikah, ki so povezane z interesom svojih članov

POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJA ČLANSTVA 

9. člen

Član GKGM lahko postane vsak državljan Republike Slovenije kot tudi državljan drugih držav, ki izpolni pogoje določene v tem statutu.
Če se želi v društvo včlaniti mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Vloge za pridobitev članstva obravnava upravni odbor GKGM na svojih sestankih. Upravni odbor GKGM mora pri obravnavi vlog slediti smernicam, ki jih podaja zbor članov in so skladne ciljem in strategiji kluba.

10. člen

Pogoji za pridobitev članstva so naslednji:

 • pravilno izpolnjena pristopna izjava
 • plačana pristopnina v višini kot je določena s sklepom zbora članov za tekoče leto
 • plačana članarina za tekoče leto kot je določena s sklepom zbora članov

11. člen

Postopek za pridobitev članstva:

 • oddano vlogo najkasneje v roku 30 dni obravnava upravni odbor
 • upravni odbor obravnava vlogo in kandidatu posreduje pisni odgovor v primeru zavrnitve ali sprejema v članstvo
 • kandidat je dolžan v roku 15 dni izpolniti pogoje, ki so mu bili posredovani v pisnem odgovoru ter upravnemu odboru dostaviti dokazila (potrdila o plačilih) o dokončnem izpolnjevanju pogojev
 • po prejemu le teh upravni odbor naroči ustrezno klubsko oz. kartico Golf zveze Slovenije s čimer se smatra, da je kandidat postal polnopravni član GKGM

12. člen

Članstvo v GKGM je prostovoljno. GKGM ima redne in častne člane.

Redni član je vsak član, ki ima plačano članarino tako kot je to vsakič določeno s sklepom Zbora članov
Častni član GKGM lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila GKGM usluge večje vrednosti in ki jo GKGM kot tako imenuje.

Naziv častnega člana podeli GKGM lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za delovanje kluba. Naziv častnega člana podeljuje Zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član GKGM, nima pravice odločanja.

13. člen

Članstvo GKGM preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije GKGM,
 • s smrtjo.

Član izstopi iz GKGM prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru GKGM pisno izjavo o izstopu in kadar mu upravni odbor izda izpisnico.
Član se črta iz društva, če ne plačuje članarine in/ali drugih obveznosti do kluba, kot je to vsakič določeno z veljavnimi sklepi kluba. Velja, da članarina klubu ni poravnana, če ne prispe na račun kluba do 28. februarja za tekoče leto. Član se črta se s sklepom upravnega odbora.
Član se izključi iz GKGM, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v tem statutu, če zavestno ravna proti interesu in ugledu GKGM in če je pred disciplinsko komisijo obsojen na nečastno dejanje. Člana izključi disciplinska komisija z odločbo, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

14. člen

Pravice članov GKGM so:

 • da volijo in so voljeni v organe kluba,
 • da sodelujejo pri delu organov kluba,
 • da dajejo predloge ter sugestije organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da sodelujejo na pripravah in turnirjih doma in v tujini,
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v klubu ter za dosežene uspehe,
 • da so seznanjeni s programom dela kluba ter njegovim finančnim poslovanjem.

15. člen

Dolžnosti članov GKGM so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
 • da sodelujejo pri delu organov kluba,
 • da spoštujejo ta statut ter odločitve in sklepe organov kluba,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,
 • da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za sredstva kluba, s katerimi članstvo razpolaga.

Pravice in dolžnosti članov organov GKGM so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član kluba pokaže pri svojem delu lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA

16. člen

Društvo ima za potrebe upravljanja naslednje organe:

 • zbor članov
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

Društvo ima za potrebe upravljanja naslednje funkcionarje:

 • predsednika kluba, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora
 • sekretarja kluba
 • klubskega kapetana, ki je istočasno tudi kapetan vseh tekmovalnih selekcij
 • člane upravnega odbora

Odbori in komisije po tem statutu imajo svoje predsednike, ki pa ne upravljajo s klubom, vodijo pa odbore ali komisije.

17. člen

Člani odborov, komisij in funkcionarji se volijo s tajnim glasovanjem.
Mandat organov kluba in funkcionarjev traja 4 leta, razen če statut posebej določa drugačen mandat.

18. člen

Zbor članov je najvišji organ GKGM in ga sestavljajo vsi člani GKGM.
Seje zbora članov so redne in izredne. Redna seja je vsako leto v prvem tromesečju. Sklicuje jo upravni odbor s pisnim vabilom najmanj 7 dni pred zasedanjem.

Izredno sejo zbora članov lahko skliče upravni odbor na zahtevo nadzornega sveta. Izredno sejo zbora članov lahko kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva. Izredna seja zbora članov lahko sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bila sklicana. Predlagatelj oziroma sklicatelj mora predložiti dnevni red in primerno gradivo namenjeno obravnavi.

19. člen

Naloge zbora članov so naslednje:

 • sprejema in spreminja statut GKGM in ostale akte,
 • določa cilje in strategije za delovanje kluba 
 • sprejema program dela GKGM (organizacije tekmovanj, turnirjev ipd.),
 • imenuje funkcionarje kluba
 • imenuje člane zbora članov v upravni odbor in člane nadzornega odbora ter člane disciplinske komisije GKGM,
 • določa višino pristopnine v GKGM za tekoče leto
 • dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije,
 • kontrolira delo nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča o primerih težje kršitve statuta, disciplinskega pravilnika in ostalih aktov, ki regulirajo pravila igranja in etiko obnašanja članov,
 • potrjuje zaključni račun in sprejema finančni načrt.

20. člen

Zapisniki skupščine in upravnega odbora se obesijo na oglasni deski GKGM v dveh tednih po seji. Skupščina lahko med dvema rednima sejama prenese del svojih pristojnosti na upravni odbor GKGM, ta pa mora o teh odločitvah obvezno seznaniti članstvo.

21. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, pravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ zbora članov in opravlja naloge, ki mu jih določi in naloži. Upravni odbor je odgovoren za svoje delo zboru članov. Upravni odbor šteje 5 članov.

22. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje politike in programa GKGM,
 • sklicuje redne in izredne zbore članov, pripravi dnevni red in gradiva,
 • pripravi program dela GKGM,
 • pripravi finančni načrt GKGM in zaključni račun GKGM,
 • vabi in sprejema nove člane,
 • imenuje začasne komisije in odbore.

23. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik. Odločitve upravnega odbora so veljavne, če na sejah sodelujejo najmanj trije člani. Upravi odbor svoje odločitve sprejme z večino prisotnih članov.           

24. člen

Dolžnosti članov upravnega odbora so naslednje:

 • opravlja organizacijska, tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba po programih in sklepih zbora članov
 • v interesu članov se povezuje z drugimi klubi
 • sodeluje pri delu zvez v katere je klub vključen 

25. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik nadzornega odbora in dva člana. Naloga nadzornega odbora je tekoče spremljanje dela organov GKGM, posebej pa še materialno finančno poslovanje, o čemer poroča zboru članov.

26. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Disciplinska komisija pripravi disciplinski pravilnik in ga predlaga v potrditev zboru članov. Naloga disciplinske komisije je, da obravnava kršenje sklepov organov GKGM , neupoštevanje pravil GKGM ter vse, kar škodi ugledu GKGM in da glede na težo storjene kršitve izreče enega od naslednjih sklepov: 

 • opomin,
 • opomin pred izključitvijo,
 • izključitev iz kluba.

27. člen

Predsednik društva zastopa društvo v pravnem prometu in skrbi za vodenje društva skladno z nameni in cilji delovanja društva. Zastopa klub pred državnimi in drugimi organi ter zavodi v Sloveniji in tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

Mandat predsednika je štirileten z možnostjo ponovne izvolitve.

Sekretar GKGM opravlja strokovno-tehnične in organizacijske naloge. Operativno vodi GKGM in ga v odsotnosti predsednika predstavlja navzven. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru GKGM.

28. člen

Klubski kapetan skrbi za delo tekmovalnih selekcij, organizira njihova potovanja, prijave na turnirje, skrbi za pravilno predstavljanje kluba, podeljuje nagrade na klubskih turnirjih in podobno.

Mandat klubskega kapetana je enoleten z možnostjo ponovne izvolitve.

29. člen

Člani upravnega odbora so pri svojem delu dolžni slediti osnovnemu namenu in ciljem društva kako tudi smernicam, ki jih za tekoče leto določi zbor članov.

vi.  Zastopanje društva

Društvo navzven zastopa predsednik društva, ki je istočasno tudi zastopnik društva.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi

FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

30. člen

Dohodki GKGM so:

 • pristopnine,
 • članarine
 • prihodki iz dejavnosti kluba in prireditev,
 • dodeljena sredstva od lokalnih skupnosti,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • darila,
 • drugi dohodki.

GKGM razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

GKGM ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na zboru članov, nimajo pa pravice odločanja.

Če GKGM pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki ga mora porabiti za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljen. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

31. člen

Finančno materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Materialno finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. (Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko društvo s temeljnim aktom ali posebnim aktom določi, da bo vodilo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril:

 • da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva;
 • da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 5 milijonov tolarjev;
 • da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 10 milijonov tolarjev..)

GKGM lahko operativno vodenje finančno materialnega poslovanja poveri strokovnim osebam ali institucijam, ki so dolžne o poslovanju poročati upravnemu odboru.

(Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.)

32. člen

Finančno poslovanje GKGM se odvija preko računa odprtega pri izbrani banki.

33. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik GKGM ali od njega pooblaščena oseba.

34. člen

Finančno poslovanje GKGM je javno. Vsak organ GKGM lahko zahteva vpogled v finančno materialno poslovanje GKGM, če to ni povezano z dodatnimi stroški.

KONČNE DOLOČBE – prenehanje društva

35. člen

GKGM preneha delovati:

 • po sklepu zbora članov z dvotretjinsko večino,
 • s stečajem,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja GKGM preide premoženje na po dejavnosti sorodno društvo ki ga določi zbor članov v sklepu o prenehanju.
V skladu s tem statutom ima GKGM še naslednje splošne akte:

 • pravilnik o disciplinskem postopku,
 • pravila etike igranja golfa,
 • hišni red GKGM 

36. člen

Ta statut je sprejela zbor članov na svoji izredni redni seji dne 05. 6. 2007 in velja v skladu z zakonom od tega dne dalje.
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 24. 2. 2003.

Prehodne določbe:
Vsi organi in funkcionarji, ki so bili izvoljeni pred sprejemom tega statuta še naprej opravljajo svoje delo do izteka mandata za katerega so bili izvoljeni. Upravni odbor se zadolži, da na osnovi predloga statuta in sprejetih amandmajev izdela čistopis, ki ga v elektronski obliki objavi na spletni strani kluba v roku 10 dni po sprejemu.

Predsedujoči zbora članov
Golf Kluba Grad Mokrice:

Tomislav Jurman